Thực hiện những giải pháp tổng thể để đáp ứng chiến lược tiếp thị tổng hợp tại Việt Nam.